Profiel Bestuurder & aanjager

Noardwest Fryslân is een prachtige diverse regio die de toerist veel te bieden heeft: prachtige steden, mooie verblijven, indrukwekkend ruim landschap aan de Waddenkust, overgaand in prachtige luchten en vergezichten. Veel toeristen betitelen een verblijf als verrassend. Een regio met potentie maar ook een regio die de promotie en ontvangst van de gasten nog een impuls moet geven om de regio beter op de kaart te zetten. Voor de verbinding en het geven van deze impuls, is Bestemming Noardwest al verschillende jaren actief. Ze vormen een collectief dat gezamenlijk de hoofdlijnen en inhoud bepalen voor de samenwerking, informatieverstrekking en het gastheerschap. Voor de praktische uitvoering zoekt de nieuwe organisatie bestuursleden en een parttime professionele kracht: de aanjager.

Doel BNW
Het doel van onze stichting is in de statuten verwoord:
“De belangenbehartiging van direct belanghebbenden in de toeristisch-recreatieve sector in het werkgebied van de stichting en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

BNW acht en voelt zich verantwoordelijk voor de bestemmingsontwikkeling van Noardwest-Fryslân: “Wij zijn een verbindende factor tussen organisaties, ondernemers, onderwijs en overheden”.

De organisatie
De stichting Bestemming Noardwest bestaat uit een bestuur en een uitvoerende organisatie, ‘bemenst’ met aanjagers; regiomarketeer, (backoffice) medewerker en eventueel aangevuld met een ingehuurde expert.

Het bestuur, samen met het uitvoerende team, zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en dragen zorg voor tal van initiatieven waardoor gasten een aangenaam en bij voorkeur onvergetelijke tijd en verblijf in Noardwest krijgen.

Het bestuur heeft een gezamenlijke tekeningsbevoegdheid en moet statutair uit drie personen bestaan.

Het bestuur stelt een meerjarig plan van aanpak op en bepaalt vervolgens gezamenlijk, in samenspraak met de het uitvoerende team, welke onderwerpen er in het jaarplan moeten staan en hoe dat uitgevoerd gaat worden.

De werkzaamheden worden ‘modern & dynamisch’ uitgevoerd: op locatie, zoveel mogelijk bij de ondernemers, ad-rem, goed zichtbaar, sterk gericht op de dialoog en dienstbaar naar de gastheren en gastvrouwen (lees toeristische ondernemers) in de regio.

Onderdeel van de organisatie kan zijn een Raad van Inspiratie met pro-actieve toeristische ondernemers en andere professionals. Over de oprichting van de raad wordt door het bestuur besloten.

Gevraagd

We zoeken bestuurders voor een termijn van 4 jaar.

De tijdsinvestering bedraagt 8 vergaderingen van 2 uren per jaar + enkele bijeenkomsten van partners. De functie is onbezoldigd. Wel is er ruimte voor een onkostenvergoeding.

Aanjagers Noardwest Fryslân

De aanjagers zijn eigentijdse (gebieds)regisseurs, aanjagers en doeners: een spin in het web. De aanjager legt zich toe op verbinden, coördineren en uitvoeren. Niet vanuit een kantoor of een instituut; maar bellend, skypend, twitterend vanuit huis, op locatie in de regio of vanuit de auto. De aanjager is aanwezig in de regio om met ondernemers en andere stakeholders te luisteren, te combineren en praktisch zaken te regelen en uit te (laten) voeren.